Duyurular :
  - Valilik Genel Emri
 

İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü


   

Fikri KAYA

Yazı İşleri Müdürü

 
1953 yılında Ovacık İlçesinde doğdu. İlkokul ve Ortaokulu  doğum yeri olan Ovacık’ta bitirdi.
1975 Yılında memuriyet görevine başladı. Halen Eskipazar  Yazı İşleri Müdürü olarak  görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

 

 

Yazı İşleri

   

 

 

    İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür, 2 V.H.K.İ. ve geçici görevle 1 şoför, 1 Hizmetli olmak üzere toplam 5 personel görev yapmaktadır. İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 şef, 1 hizmetli ve 1 şoför kadrosu münhal bulunmaktadır.

 

     

 

     İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI

YAZI İŞLERİ BÜROSU

1.Evrak havale ve dağıtımı 
2.Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı
3.Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri. 
4.Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet) 
5.Vakıflarla İlişkiler 
6.Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri. 
7.Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri. 
8.Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma. 
9.Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler. 
10.Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri 
11.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri 
12.Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri 
13.Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur. 
14.Yerel Bilgi Projesi 
15.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri 
16.Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler. 
17.İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.

İDARE KURULU BÜROSU

1.İl İdare Kurulu karar ve işlemleri (Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb.) 
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler. 
2.İdare Kurulu nüfus ve askerlik para cezaları. 
3.İmar iş ve işlemler 
4.Disiplin kurulu karar iş ve işlemler. 
5.1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar. 
6.Görevden uzaklaştırma işlemleri. 
7.3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğinin Önlenmesi Hakkında Kanun iş ve işlemleri 
8.Muhtaçlık ve bakım belgeleri. 
9.Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri. 
10.Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler. 
11.Askerliğe karar verme işleri. 
12.Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme. 

MAHALLİ İDARELER BÜROSU

1.Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
2.Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
3.Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
4.Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
5.Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
6.Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri. 
7.Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler. 

ÖZEL KALEM BÜROSU

1.Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar. 
2.Protokol, ağırlama ve kabuller 
3.Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama 
4.Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler. 
5.Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler. 
6.Sıkı yönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri 
7.İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil) 
8.Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler) 
9.Mülakatlar (Sınır il ve ilçelerinde) 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

1.Halkla İlişkiler. TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları. 
2.Valiliğe elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. madde gereğince imza yetkisi verilen görevlilerin imzasına hazırlama işleri. 
3.Basın kartı ve resmi ilan işleri. 

PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU

1.Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması. 
2.Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması. 
3.İl programı hazırlanması ve uygulanması. 
4.Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler. 
5.Genel durum raporları. 
6.İl koordinasyon Kurulu çalışmaları. 
7.İdare şube başkanları toplantıları. 
8.Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim. 

HUKUK İŞLERİ BÜROSU

1.İdari yargıya başvurma işleri. 
2.İnceleme ve denetleme işleri (Valiliğin dernekler, sendikalar,vakıflar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olup, emniyet ve Jandarma görevleri dışında kalan gözetim ve denetim iş ve işlemleri.) 
3.Valilik-Konsolosluk ilişkileri, imza ve tasdik işlemleri. 
4.Şefliğin teftiş ve denetimi ile ilgili işlemler. 
5.Genel emirler. 

SİVİL SAVUNMA BÜROSU

1.Sivil Savunma ile ilgili yazışmalar ve planlar. 
2.Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Komisyonu 

DERNEKLER BÜROSU 

1.Dernekler ile ilgili yazışmalar
2.Olağan genel kurul toplantılarının takibi

TÜKETİCİ SORUNLARI

Tüketici sorunları ile ilgili yazışmalar

İNSAN HAKLARI BAŞVURU MASASI

İnsan hakları ile ilgili yazışmalar, dilekçe kabulu


BİMER

Bimer ile ilgili yazışmalar koordinasyonun sağlanması

 

 

ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

             HİZMET STANDARTLARI TABLOSU               

SIRANO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1- Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları    -Matbu Dilekçe ,-Kira kontratı, -Tapu Belgesi.   3091 sayılı Kanunun 3 üncü Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin  17 inci maddelerine göre   15 gün (dilekçe  tarihinden itibaren 15 gün içinde karara bağlanması gerekmektedir.)
2- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi  Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,3-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname, 5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.  İş Kanunu ve 3 Mart 2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete.’de yayımlanan Konut Kapıcıları Yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 30 gün içerisinde tamamlanmaktadır.
3- Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı Dernekler Yönetmeliğinin 55. maddesi 1 ay içinde sonuçlandırılır. 
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge. Dernekler Yönetmeliğinin 55. maddesi 1 ay içinde sonuçlandırılır.
4- Tüketici Sorunları Başvurusu Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.1-Fatura,2-Satış Fişi 3-Garanti Belgesi,-Sözleşme vb. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 12. maddesinde müracaatlar, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde hakem heyetince görüşülüp karara bağlanır.
5- Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi Başvuru Belgeleri: 1- Matbu Dilekçe 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği3- Vergi Levhası4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,6- TİB onaylı filtre programı. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin 6. Madde 3. bendi İşyerinin açılması hususundaki başvurular mülki idare amirlikleri tarafından 15 gün içinde sonuçlandırılır.
6- “Apostille” tasdik şerhi İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Çankaya Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

5 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre yurtdışında kullanılacak idari nitelikteki belgeler ile sözleşme dışındaki ülkelere gidecek belgelerin “Apostille tasdik şerhi” Kaymakamlığımız tarafından yapılmakta, işlemler aynı gün içerisinde tamamlanmaktadır. 

 
7- İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu     Dilekçe. En geç 30 gün içerisinde
8- 65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı) a) 18 yaşından küçükler için1-Form (muhtar onaylı 2 Adet), 2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri), 3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Anne, Baba ve Özürlü için),b) 18 yaşından büyükler için:1- Form ( muhtar onaylı 2 Adet),2-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi c) 65 yaşını dolduranlar için:1-Form  ( muhtar onaylı 2 Adet),2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,3-Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri, göz önünde bulundurularak, 15-30 gün içerisinde karara bağlanmaktadır.
9- Yeşil Kart İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler:1-Form  (muhtar onaylı), 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tüm aile Fertlerinin),  3-Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin).Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler:1-Form  (muhtar onaylı),2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Hane Reisinin), 3-Yeşil Kart Ön Yüzü Fotokopisi (Hane Reisinin). 2022 sayılı Yasadan Faydalananlardan  Yeşil Kart Başvurusunda İstenilen Belgeler: 1-Form  (muhtar onaylı), 2-Matbu Dilekçe3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,4-2022 Kart Fotokopisi,5-Fotoğraf  (1 Adet). 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet tarafından Karşılanması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre 15-30 gün içerisinde karara bağlanmaktadır.
10- Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı) 1-Form  (muhtar onaylı),2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge, 3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 4341 sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre 15-30 gün içerisinde karara bağlanmaktadır.
11- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)  1-Matbu Dilekçe,  2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri). 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 108 inci maddesi hükmüne göre 7 gün içerisinde karara bağlanmaktadır.
  “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”  

İlk Müracaat Yeri  :Yazı İşleri Müdürlüğü                                 İkinci Müracaat Yeri: Kaymakam

İsim: :Fikri KAYA                                                                  İsim:Murat IRGATOĞLU

Ünvanı: İlçe Yazı İşleri Müdürü                                              Ünvanı: Kaymakam

Adres: Hükümet Konağı                                                        Adres: Hükümet Konağı

Tel: 0.370.818 10 05                                                             Tel: 0.370.818 10 05

Faks: 0.370.818 13 81                                                          Faks: 0.370.818 13 81

E-Posta: kaymakamlik@eskipazar.gov.tr                               E-Posta:
 

Ara


Üyelik


E-mail :
Parola :
  Beni Hatırla
  Parola Hatırlat | Üye Ol
 

Duyurular


  21.10.2014 16:16:00 Valilik Genel Emri
Tüm Duyurular

Anket


Eskipazar´ın sizce en önemli sorunu nedir?

Hava Kirliliği
Alt Yapı
Asfalt
Su
Trafik
Konut

Manşetler


 
       
       

Yönetim


- Kaymakam'ın Özgeçmişi
- Kaymakamlığın Tarihçesi
- Eski Kaymakamlar
- Protokol Listesi
- İlçe Belediyesi
- İl Genel Meclisi Üyeleri
- Muhtarlarımız

Müdürlükler


- İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
- İlçe Nüfus Müdürlüğü
- İlçe SYDV
- İlçe Özel İdare Müdürlüğü
- İlçe Emniyet Müdürlüğü

Eskipazar


- Tarihi
- Antikkent
- Anıtkabir Taşı
- Değerlerimiz
- Vefat Edenler

Diğer Servisler


- Haberler
- İhaleler
- Fotoğraflar
- Videolar
- İletişim
       
 
Kullanım Koşulları // Gizlilik Bildirimi