Duyurular :
  - Valilik Genel Emri
 
ihale İlanı
Eskipazar ilçesi Ovaköy köyü , Çetiören mevkiinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan; Çetiören Alabalık Üretimi Tesisinin su ürünleri yetiştiriciliği yerinin kiralanması

 

 

 

T.C.

ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 

Sayı     : M.78.9.ESK.0.0./                                                                            …./ 07 / 2017

Konu   : İhale ilanı                                    ……………..

(DOSYA)

 

                Karabük Eskipazar ilçesi Ovaköy  köyü , Çetiören mevkiinde  Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan; Çetiören Alabalık Üretimi Tesisinin su ürünleri yetiştiriciliği yapma İşini Kiraya verilmesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

 

a) Adresi

 Hükümet Konağı Kat:3-Eskipazar/Karabük

b) Telefon numarası

c) Faks Numarası

0 (370) 818 10 05

0 (370) 818 13 81

2-İhale konusu yapım işinin

     a) Adı                                     

Karabük Eskipazar ilçesi Ovaköy  köyü , Çetiören mevkiinde  Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan; Çetiören Alabalık Üretimi Tesisinin su ürünleri yetiştiriciliği yerinin Kiralanması   

b) Niteliği, türü, miktarı

Karabük İli Eskipazar İlçesi Çetiören Mevkiindeki 4.500 m2 ve 340 m2 alan üzerine İl Özel İdare Müdürlüğünce yaptırılan 2x8 metre ebatlarında 6 adet küçük havuz, 4x20 metre ebatlarında 6 adet büyük havuz, Sosyal Tesis olarak kullanılan (l”inci katta mutfak, oda, tuvalet, salon ve teras, 2” inci katta 2 oda, teras, banyo ve temindeki bodrum) bina ile bekçi evi olarak kullanılan binanın kiralanması

c) Teslim Yeri

Eskipazar İlçesi Ovaköy  Köyü   

ç) İşe başlama tarihi

İstekliye tebliğ tarihini izleyen BEŞ (5) gün içinde kesin teminatın verilmesi, sözleşmenin imzalanmasıdan itibaren Kira başlanacaktır.

d) İşin süresi

Sözleşme İmzalandıktan sonra kira 5  ( Beş)  yıllık.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

Hükümet Konağı Kat:3 Eskipazar/Karabük

b) Tarihi ve saati

18/07/2017 Salı günü Saat 10.00

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri                                                                                                                                                                        

 

Madde 4-                                                                                                                                                                                  

    4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.    

 

            b) Kanuni  İkametgah İlmühaberi ve Nüfus cüzdanı (aslı veya tasdikli fotokopisi)

           

            c) İstekli şirket veya tüzel kişilik ise Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

 

  ç)- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 

  d- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

 

            e)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 

            f- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

            g- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            h) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

 

            ı) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  

 

            i) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.         

 

            j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

  

       k)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

 

      4.2:Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Çetiören alabalık üretim tesisinin Kiralanması                     

       

            MADDE-5: İhale dokümanı Birlik Müdürlüğü Odası. Hükümet Konağı Kat:3 Eskipazar-Karabük adresinde görülebilir ve 100,00 (YÜZ) TL Karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

            MADDE-6: Teklifler 18/07/2017 Salı günü saat 10:00’e kadar İhale Komisyonu Başkanlığı Birlik Müdürlüğü Odası Hükümet Konağı Kat:3 Eskipazar-Karabük adresine verilecektir.  Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

            MADDE-7: İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

           

            MADDE-8: İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

            MADDE-9: Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

           

            MADDE-10: İlanda ve İdari şartnamede olmayan hususlarda Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği (28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazete) hükümleri geçerlidir.

 

            MADDE-11: İhale Dokümanında belirtilmeyen hususlara ihale ilanında yer verilmez.

 

            MDDE-12: Yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan olunur.        

 

 

Samet SERİN

                                    Kaymakam V.

Birlik Başkanı

                                                                                                                      

Haberi Paylaş
 
 
Kategori Kategori : Basın Bültenleri
Okunma Okunma : 150
Tarih Tarih : 11.07.2017 16:07:14


Ara


Üyelik


E-mail :
Parola :
  Beni Hatırla
  Parola Hatırlat | Üye Ol
 

Duyurular


  21.10.2014 16:16:00 Valilik Genel Emri
Tüm Duyurular

Anket


Eskipazar´ın sizce en önemli sorunu nedir?

Hava Kirliliği
Alt Yapı
Asfalt
Su
Trafik
Konut

Manşetler


 
       
       

Yönetim


- Kaymakam'ın Özgeçmişi
- Kaymakamlığın Tarihçesi
- Eski Kaymakamlar
- Protokol Listesi
- İlçe Belediyesi
- İl Genel Meclisi Üyeleri
- Muhtarlarımız

Müdürlükler


- İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
- İlçe Nüfus Müdürlüğü
- İlçe SYDV
- İlçe Özel İdare Müdürlüğü
- İlçe Emniyet Müdürlüğü

Eskipazar


- Tarihi
- Antikkent
- Anıtkabir Taşı
- Değerlerimiz
- Vefat Edenler

Diğer Servisler


- Haberler
- İhaleler
- Fotoğraflar
- Videolar
- İletişim
       
 
Kullanım Koşulları // Gizlilik Bildirimi