Duyurular :
  - Valilik Genel Emri
 
ihale İlanı
Eskipazar İlçesi Muhtelif Köylere Granüler Temel Malzeme ve Agrega Alım ve Nakliyat İşi

 

 

T.C.

ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 

 

Sayı     : M.78.9.ESK.0.0./                                                                            …./ 06 / 2017

Konu   : İhale ilanı  

 

 

………………..
(DOSYA)

 

                Karabük Eskipazar İlçesi Muhtelif Köylere Granüler Temel Malzeme ve Agrega  Alım  ve Nakliyat İşi  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

 Hükümet Konağı Kat:3-Eskipazar/Karabük

b) Telefon numarası

c) Faks Numarası

0 (370) 818 10 05

0 (370) 818 13 81

2-İhale konusu yapım işinin

     a) Adı                                     

Muhtelif Köylere verilmek üzere Granüler Temel ve Agrega Malzeme Alımı ve Nakliye İşi

b) Niteliği, türü, miktarı

10.000 ton  0-25 lik Temel malzeme alınacak köyler   Kuzören  Köyü 3.000 ,Deresoplan  Köyü 3.000,  Baytarla Köyü 2.000, İmanlar Köyü 2.000 olmak üzere 10.000 Ton

3.000 ton 19-25 lik  Mıcır malzemesi alınacak köyler  Bulduk Köyü 600, Kuzören Köyü 500, Deresoplan Köyü 500, Baytarla Köyü 350, İmanlar Köyü 350,  Sadeyaka köyü Şıhlar mahallesi Sığırcık suyu türbe yolu 100, Yazıkavak köyü  Aşağı keçeler  150, Tamışlar Köyü 150, Topçalı Köyü 300 olmak üzere toplamda 3000 ton mıcır  alım ve nakliye  işi.

c) Teslim Yeri

Karabük Eskipazar ilçesi 10.000 ton  0-25 lik Temel malzeme alınacak köyler   Kuzören  Köyü 3.000 ,Deresoplan  Köyü 3.000,  Baytarla Köyü 2.000, İmanlar Köyü 2.000 olmak üzere 10.000 Ton

3.000 ton 19-25 lik  Mıcır malzemesi alınacak köyler  Bulduk Köyü 600, Kuzören Köyü 500, Deresoplan Köyü 500, Baytarla Köyü 350, İmanlar Köyü 350,  Sadeyaka köyü Şıhlar mahallesi Sığırcık suyu türbe yolu 100, Yazıkavak köyü  Aşağı keçeler  150, Tamışlar Köyü 150, Topçalı Köyü 300 olmak üzere toplamda 3000 ton mıcır  alım ve nakliye işi.

ç) İşe başlama tarihi

İstekliye tebliğ tarihini izleyen BEŞ  ( 5) gün içinde kesin teminatın verilmesi, sözleşmenin imzalanması itibaren işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

Sözleşme İmzalandıktan sonra 30 (otuz ) takvim günüdür.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

Hükümet Konağı Kat:3 Eskipazar/Karabük

b) Tarihi ve saati

13/06/2017 Salı günü Saat 11.00

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri                                                                                                                                                                        

 

Madde 4-                                                                                                                                                                                      4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.    

 

            b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

 

  c- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 

  d- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

 

            e)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 

            f- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

 

            g- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            h) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

 

            ı) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  

 

            i) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

 

            j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

  

       k)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

 

       l) Üretici belgesi veya her hangi bir ocaktan alım sözleşmesi

 

     m) Bu Şartnamenin 7.2 ve 7.4 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

 

 

      4.2:Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.                            

      4.3: İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

 

            a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

 

            b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

            c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

 

1.Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

2.Aday ve İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen kapasite raporu

3.Aday ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

4.Aday ve İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

5.Aday ve İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen aday ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerdir.

6.Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirtmek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve açıklamaları içeren doküman

 

            MADDE-5: İhale dokümanı Birlik Müdürlüğü Odası. Hükümet Konağı Kat:3 Eskipazar-Karabük adresinde görülebilir ve 150,00 (YÜZELLİ ) TL Karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

            MADDE-6: Teklifler 13/06/2017 Salı günü Saat 11.00’ekadar İhale Komisyonu Başkanlığı Birlik Müdürlüğü Odası Hükümet Konağı Kat:3 Eskipazar-Karabük adresine verilecektir.  Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

            MADDE-7: İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

           

            MADDE-8: İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

            MADDE-9: Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(otuz) takvim günü olmalıdır.

           

            MADDE-10: İlanda ve İdari şartnamede olmayan hususlarda Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği (28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazete) hükümleri geçerlidir.

 

            MADDE-11: İhale Dokümanında belirtilmeyen hususlara ihale ilanında yer verilmez.

 

            MDDE-12: Yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 

         İlan olunur.

 

 

Samet SERİN

Kaymakam V. 

Birlik Başkanı

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Haberi Paylaş
 
 
Kategori Kategori : Basın Bültenleri
Okunma Okunma : 393
Tarih Tarih : 02.06.2017 18:08:40


Ara


Üyelik


E-mail :
Parola :
  Beni Hatırla
  Parola Hatırlat | Üye Ol
 

Duyurular


  21.10.2014 16:16:00 Valilik Genel Emri
Tüm Duyurular

Anket


Eskipazar´ın sizce en önemli sorunu nedir?

Hava Kirliliği
Alt Yapı
Asfalt
Su
Trafik
Konut

Manşetler


 
       
       

Yönetim


- Kaymakam'ın Özgeçmişi
- Kaymakamlığın Tarihçesi
- Eski Kaymakamlar
- Protokol Listesi
- İlçe Belediyesi
- İl Genel Meclisi Üyeleri
- Muhtarlarımız

Müdürlükler


- İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
- İlçe Nüfus Müdürlüğü
- İlçe SYDV
- İlçe Özel İdare Müdürlüğü
- İlçe Emniyet Müdürlüğü

Eskipazar


- Tarihi
- Antikkent
- Anıtkabir Taşı
- Değerlerimiz
- Vefat Edenler

Diğer Servisler


- Haberler
- İhaleler
- Fotoğraflar
- Videolar
- İletişim
       
 
Kullanım Koşulları // Gizlilik Bildirimi